Prodej syrového mléka ze dvora

Chci prodávat mléko od svých zvířat - jak na to?

Co nám radí veterinární zákon:

 § 27a

Emilka 2009
1) Chovatel může v malých množstvích
e) prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství ;
 

chovatel, který prodává toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření mléka při
1. podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji mléka nebo smetany,
2. každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou za 6 měsíců,
(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1
a) musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
b) nesmí být dále uváděny na trh.
(4) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1, musí zajistit, aby tyto produkty byly
a) vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě,
b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací.
 
 
§ 13
(1) Syrové mléko nesmí být uváděno do oběhu k přímé lidské spotřebě s výjimkou jeho prodeje v hospodářství přímo konečnému spotřebiteli, a to v malých množstvích (dále jen "přímý prodej syrového mléka").
(2) Předmětem přímého prodeje syrového mléka může být pouze syrové mléko, které
 a) pochází od zdravého zvířete z hospodářství úředně prostého tuberkulózy a úředně prostého nebo prostého
 
brucelózy, jež nevykazuje žádné příznaky nakažlivého onemocnění přenosného mlékem na člověka,
 b) bylo získáno hygienickým způsobem v hospodářství, v němž jsou dodržovány hygienické požadavky stanovené zákonem a požadavky uvedené v odstavci 3.
  (3) Hygienické požadavky na výrobu syrového mléka, požadavky na prostory a vybavení, na hygienu během dojení, sběru a přepravy a na hygienu personálu stanovené předpisy Evropských společenství platí pro hospodářství, z něhož pochází syrové mléko, které je předmětem přímého prodeje, obdobně.
  (4) Předmětem přímého prodeje syrového mléka nemůže být syrové ovčí a kobylí mléko.
  (5) Přímý prodej syrového mléka musí být prováděn v místnosti oddělené od stájí, vybavené chladicím zařízením, ve které je na viditelném místě upozornění "Syrové mléko, před použitím převařit". Je-li z hospodářství dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být místnost sloužící k přímému pro
 
deji syrového mléka oddělena od mléčnice.
  (6) Není-li syrové mléko určené k přímému prodeji prodáno do 2 hodin po nadojení, musí být zchlazeno na 8 C a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení.
  (7) Za malé množství syrového mléka, určeného k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství tohoto mléka, které odpovídá obvyklé denní spotřebě tohoto mléka v domácnosti daného spotřebitele.
 
 
 A co to znamená česky:-)?
  • zavolám veterináře a nechám u zvířat udělat každý rok "státní zakázku" - u prvovýroby mléka to je např. pro rok 2011 krevní testy: brucelóza, arteritida a encefalitida, tuberkulinace
  • po dojení odeberu do čisté skleničky směsný vzorek mléka a odvezu ho do státního veterinárního ústavu, který mám nejblíž - zjistím zde, nechám si zde udělat CPM (celkový počet mikroorganismů)
  • pokud mi CPM vyšlo po 1500 000 (u kozího mléka), vezmu výsledky CPM, kolek 100,-, kopii výpisu ŽL, výsledky státní zakázky a vyrazím na návštěvu své krajské veterinární správy - najdete zde
  • u nich vyplníte žádost o schálení provozovny na prodej syrového mléka, veterinární správa se k Vám dříve nebo později vychystá na návštěvu, aby se podívala, zda provozovna vypadá, jak má (viz výše) a už jen čekáte na přidělení registračního čísla provozovny
A hurá do toho!!