Připouštěcí smlouva

Připouštěcí smlouva k nahlédnutí před připuštěním:

SMLOUVA

o poskytnutí služby – zapuštění klisnyPoskytovatel:Jméno a příjmení/název: Milada Macháčková

Bydliště/sídlo:544 42  Choustníkovo Hradiště 116

Datum narození/IČ:IČ 75896133

Kontakt:tel. 777161943, e-mail: kontakt@machackovi.cz


Objednatel:Jméno a příjmení/název:

Bydliště/sídlo:

Datum narození/IČ:

Kontakt:


Hřebec:Jméno:Taraco Bendigo

Identifikační údaj:80226 (registrační číslo)


Klisna:Jméno:

Identifikační údaj:


uzavírají tuto smlouvu za účelem připuštění klisny objednatele hřebcem poskytovatele za následujících podmínek:


 1. Objednatel zajistí dopravu klisny do hospodářství poskytovatele a zpět na své náklady.

 2. Objednatel na vlastní náklady zajistí před připuštěním vyšetření na infekční metritidu (CEM) 2 x v intervalu 14 dní, vyšetření EVA s negativním výsledkem, platné očkování tetanus a chřipku a vyšetření krve 1 x za 2 roky na infekční anemii (AIE) s negativním výsledkem. Protokoly o výsledku zkoušek předloží poskytovateli před vyložením koně v hospodářství poskytovatele. Pokud objednatel tyto dokumenty nepředloží, nesmí koně vyložit z přepravního prostředku na hospodářství poskytovatele.

 3. Objednatel s klisnou předá poskytovateli identifikační průkaz koně a číslo hospodářství, ve kterém je klisna chována.

 4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout hřebce k připuštění klisny formou přirozené plemenitby v potřebném rozsahu.

 5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout klisně krmivo formou pastvy, v případě nemožnosti pastvy krmení senem po dobu 7 dnů bezplatně. Za každý další započatý den zaplatí objednatel smluvní cenu za ustájení klisny v ceně Kč 100,-, slovy==jednostokorunčeských==. Den se počítá od 0:00 do 24:00 hodin. Další služby spojené s ustájením klisny a péčí o ni a jiné krmení nejsou v tomto zahrnuté a budou poskytnuty pouze po předchozí domluvě za předem sjednanou úplatu. Tato skutečnost bude uvedena písemně v dodatku k této smlouvě.

 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost připuštění nebo nezabřeznutí závislé na klisně, např. absence říje, poruchy reprodukčního cyklu, onemocnění pohlavní soustav klisny, apod.

 7. Pokud bude chtít objednatel provést vyšetření na zjištění březosti v hospodářství poskytovatele, musí si toto vyšetření objednat sám na vlastní náklady a při tomto úkonu být přítomen on nebo jeho zástupce. Toto ustanovení se použije obdobně i na ostatní úkony prováděné odbornými pracovníky, např. provádění korektury kopyt, kování, veterinární péče apod.

 8. V případě nutnosti neodkladné veterinární a jiné péče bude tato provedena i bez souhlasu objednatele na jeho náklady. O tomto bude objednatel neprodleně informován.

 9. Objednatel je povinen zaplatit část připouštěcího poplatku ve výši Kč 2000,-, slovy==Dvatisícekorunčeských== nejpozději v den odvozu klisny od hřebce. Druhá část připouštěcího poplatku ve výši Kč………….., slovy………………………………………………………………………. bude uhrazena v případě zabřeznutí klisny nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém byla klisna připuštěna. V případě, že klisna nezabřezne, druhá část poplatku nebude splatná. Tuto skutečnost musí objednatel doložit veterinárním osvědčením.

 10. Objednatel je povinen zjistit březost klisny nejpozději do 30. 9. v roce, ve kterém byla klisna připuštěna, prostřednictvím oprávněné osoby, např. veterinárním lékařem. V případě, že tuto povinnost nesplní nebo nepředloží poskytovateli veterinární nebo obdobné osvědčení, že klisna nezabřezla, má se za to, že je klisna březí a je splatná druhá část připouštěcího poplatku podle bodu 9).

 11. Ostatní podmínky zde neuvedené se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 12. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely z vlastní svobodné vůle a nikoliv pod nátlakem. Tuto vůli stvrzují svým vlastnoručním podpisem nebo podpisem zmocněné osoby.

 13. Smlouva obsahuje 2 strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Jeden obdrží poskytovatel a jeden objednatel.


V Choustníkově Hradišti dne…………………..
……………………………………………………………

Poskytovatel

………………………………………………………

Objednatel